Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP SPOLEČNOSTI OWNLIMIT S.R.O.

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti OWNLIMIT s.r.o., IČ: 24167347, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 270660 (dále jen „dodavatel“) se vztahují na veškerý nákup služeb realizovaný prostřednictvím webových stránek pod doménou www.onlineposilovna.cz, a to mezi dodavatelem a zákazníkem.

Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je-li zákazníkem spotřebitel, též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně dalších zákonů České republiky.

Zákazník - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tam, kde není zákazníkem spotřebitel, se neuplatní ustanovení na ochranu slabší strany, tj. čl. V., část 5.1, čl. VI. a čl. VIII. těchto VOP.

Zákazník - podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zákazníku - podnikateli náleží práva z vadného plnění pouze v rozsahu reklamačního řádu dle čl. V., část 5.2 těchto VOP.

I. Objednávka služby a uzavření kupní smlouvy

 • 1. Službou na webových stránkách www.onlineposilovna.cz je sestavení osobního jídelního plánu zákazníka dle informací poskytnutých zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní dodavatele, a to na určité časové období (dále jen „služba“). Sestavení jídelního plánu je zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na webovém rozhraní. Dodavatel žádným způsobem negarantuje výsledky u zákazníků z poskytnuté služby, neboť není s to zajistit, zda zákazník či osoba, pro kterou je jídelní plán určen, skutečně jídelní plán dodržuje, a rovněž nezaručuje okamžitou dostupnost všech služeb. Dostupnost služby bude vždy potvrzena na základě objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2. K objednání služby je zákazník povinen řádně vyplnit objednávkový formulář a odeslat objednávku. Uvedení pravdivých údajů je předpokladem poskytnutí služby v co nejlepší kvalitě. Poskytnutá služba, resp. osobní jídelní plán žádným způsobem nezohledňuje případné alergie zákazníka, tudíž je povinností zákazníka nezahrnovat do svého jídelníčku potraviny, na které má alergii.
 • 3. Ceny služeb si může zákazník ověřit u jednotlivých položek služeb. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za službu včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Odeslaná objednávka služby je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Čas odeslání objednávky rovněž slouží k rezervaci a uplatnění přednostního práva na službu v případě, že si zákazníci objednají více služeb, než je v konkrétním případě možné dodat.
 • 4. Pokud zákazník provede na webovém rozhraní dodavatele registraci svojí osoby, dodavatel zřídí zákazníkovi uživatelský účet, z nějž je registrovanému zákazníkovi umožněn přístup k obecným informacím o své osobě a jejich modifikaci, informacím o progresu uživatele stran odebraných služeb, jakož i k zobrazení historie objednaných služeb, resp. zakoupených produktů apod. (dále jen „Uživatelský účet“). Zákazník má v případě zřízení Uživatelského účtu po dobu, v níž tento Uživatelský účet existuje, nárok na slevu z každé odebrané služby ve výši odpovídající 10 % z ceny služby. Dodavatel je kdykoli oprávněn v návaznosti na své obchodní rozhodnutí Uživatelský účet zákazníka zrušit, přičemž o takové skutečnosti musí zákazníka informovat.
 • 5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení ceny za objednávku ze strany zákazníka. K akceptaci objednávky ze strany dodavatele dochází konkludentně v okamžiku úhrady výše ceny objednávky ze strany zákazníka. Zákazník může zrušit svou objednávku bez udání důvodu pouze do doby uhrazení ceny odpovídající výši své objednávky. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele je myšlena její sumarizace a potvrzení o její úhradě, které zákazník obdrží na e-mail.
 • 6. Pokud platba zákazníka nebude připsána na účet dodavatele do 14 (čtrnácti) dnů, v případě, že je služba hrazena bankovním převodem, není dodavatel povinen službu pro zákazníka dále rezervovat a může zákazníkovi oznámit, že služba nebude poskytnuta.
 • 7. Zrušení kupní smlouvy poté, co byla uzavřena, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 • 8. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce, přičemž kupní smlouva bude u dodavatele uložena ve formě objednávky a potvrzení o její úhradě, které zákazník obdrží na e-mail. Zákazník, který si u dodavatele vytvoří účet, bude mít přístup do kupní smlouvy uložené u dodavatele v elektronické podobě pod svým účtem.
 • 9. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno, aby v rekapitulaci zjistil a opravil chyby při zadávání dat. Po odeslání objednávky je již svým projevem vůle vázán a v případě nutnosti je třeba vyrozumět dodavatele na e-mailové adrese podpora@onlineposilovna.cz a objednávku identifikovat dle jejího čísla.
 • 10. Odesláním objednávky zákazník souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán elektronickou cestou, přičemž zároveň již neobdrží tištěný daňový doklad. V případě, že si zákazník přeje tištěný daňový doklad, je povinen to uvést v poznámce u objednávky, jinak mu bude zaslán pouze elektronický daňový doklad.

II. Dodání služby

 • 1. Služba se považuje za dodanou doručením jídelního plánu na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Služba bude dodána způsobem dle konkrétního požadavku zákazníka, přičemž zákazník má na výběr z následujících dvou způsobů dodání služby:
  • a) Standardní varianta - služba je dodána nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od úhrady ceny objednávky zákazníkem.
  • b) Expres varianta - služba je dodána nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od úhrady ceny objednávky a poplatku za expres způsob dodání zákazníkem. Expresní varianta je zpoplatněna částkou 199 Kč, kterou je zákazník povinen uhradit společně s cenou objednávky.
 • 2. Zákazník volbou jednou z výše uvedených variant výslovně souhlasí s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud má zájem obdržet službu až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, nechť to uvede v poznámce objednávky.

III. Způsob platby

 • 1. Úhradu odebrané služby může zákazník realizovat následujícími způsoby:
  • a) Online platba platební kartou při potvrzení objednávky na webovém rozhraní dodavatele
   - Zákazník zaplatí pomocí platební bankovní karty ihned po potvrzení objednávky prostřednictvím platební brány GoPay.
  • b) Převodem z bankovního účtu
   - Zákazník po odeslání objednávky získá přístup k platebním údajům prostřednictvím webového rozhraní dodavatele, přičemž předpokladem uzavření kupní smlouvy je, že dojde k úhradě nejpozději do 14 dnů od realizace objednávky.
 • 2. U obou způsobů platby se zaplacením služby rozumí okamžik, kdy platba bude přijata na účet dodavatele. Může tedy nastat prodleva mezi objednáním a odesláním služby několik dní, podle toho, jak rychle bude platba připsána na účet dodavatele.

IV. Reklamace a práva z vadného plnění

Reklamace se řídí příslušným Reklamačním řádem dle čl. 5.1 nebo 5.2, který je inkorporován do těchto VOP, přičemž rovněž je samostatně ke stažení na webových stránkách www.onlineposilovna.cz.

V.I. Reklamační řád pro zákazníky-spotřebitele

Tento reklamační řád upravuje postup mezi dodavatelem a zákazníkem – spotřebitelem při reklamaci služby (při uplatnění práv z vadného plnění).

A. Prevence
 • 1. Zákazník bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh služby přesně odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením a použitím služby vezme v úvahu účel jejího použití, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se pokyny k užití služby.
 • 2. V případě, že zákazník bude službu užívat v rozporu s výše uvedeným, bere na vědomí, že tím ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.
B. Přípustnost reklamace
 • 1. Zákazník je povinen vytknout u dodavatele vady bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje, nejpozději potom do (6) šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Vadu lze vytknout zasláním reklamace e mailem.
 • 2. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou má služba v době jeho převzetí, a která se vyskytne do 24 měsíců ode dne převzetí. Zákazník bere na vědomí, že služba se vztahuje vždy k parametrům, které jsou zadány při objednání, a nelze považovat za vadu služby, je-li tato služba zákazníkem bezvýsledně aplikována v situaci, která se liší od té, která byla dodavateli uvedena při objednání služby.
 • 3. Vadou se rozumí, pokud služba nemá vlastnosti vymíněné nebo obvyklé tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy, tedy není-li služba dodána v odpovídajícím provedení dle jejího popisu, nebo nevyhovuje-li právním předpisům České republiky. Jde-li o vadu, kterou je kupní smlouva porušena nepodstatně, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat poskytnutí služby znova, nebo doplnění toho, co chybí, nebo týká-li se vada jen části služby, poskytnutí znova této části. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může zákazník požadovat dodání nové služby nebo odstoupit od smlouvy, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ani nepožádá o dodání poskytnutí služby, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • 4. Za vadu nelze považovat zákazníkem nepředpokládaný výsledek z poskytnuté služby, který vznikl v důsledku jejího nesprávného užití, nebo jiného nesprávného zásahu do služby či jakéhokoliv jiného nevhodného užití.
 • 5. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění za vady prodané služby řádným způsobem, dodavatel je povinen rozhodnout o oprávněnosti uplatnění práva neprodleně, nejdéle do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 • 6. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže zákazník splňuje náležitosti uvedené v tomto reklamačním řádu.
C. Místo a způsob uplatnění reklamace
 • 1. Zákazník může uplatnit reklamaci e-mailem na adrese podpora@onlineposilovna.cz nebo písemně u dodavatele.
 • 2. Nejdéle do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace dodavatel zašle na e-mail uvedený v objednávce zákazníkovi písemné potvrzení o přijetí reklamace, jehož součástí je informace, kdy zákazník kdy právo uplatnil, jakou službu reklamoval, jaké vady reklamuje a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
 • 3. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
 • 4. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady služby a nejdéle do 10 dnů ode dne vyřízení reklamace dodavatel zákazníkovi zašle na e-mail uvedený v objednávce písemné potvrzení o vyřízení reklamace, jehož součástí bude datum vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, a v případě zamítnutí odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 5. Zákazník je vázán svým projevem vůle stran uplatnění některého z práv z vadného plnění, tedy právo na odstranění vady, slevu z kupní ceny, výměnu služby či odstoupení od smlouvy, a svou volbu nemůže měnit, pokud se nedohodne s dodavatelem jinak.

V.II. Reklamační řád pro zákazníky podnikatele

Reklamační řád upravuje postup mezi dodavatelem a zákazníkem – podnikatelem při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci).

A. Prevence
 • 1. Zákazník bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh služby přesně odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením a použitím služby vezme v úvahu účel jejího použití, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se pokyny k užití služby.
 • 2. V případě, že zákazník bude službu užívat zacházet v rozporu s výše uvedeným, bere na vědomí, že tím ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.
B. Přípustnost reklamace
 • 1. Zákazník je povinen prohlédnout poskytnutou službu co nejdříve po jejím převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pouze, co se týče vad, které služba měla v době jeho převzetí zákazníkem.
 • 2. Vadou se rozumí, pokud poskytnutá služba při převzetí nemá vlastnosti odpovídající smlouvě, tedy není-li dodáno v odpovídajícím provedení dle popisu služby nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky.
 • 3. Jestliže zákazník neprohlédne poskytnutou službu s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se zákazník na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si zákazník službu, resp. související věci řádně dle tohoto odstavce neprohlédne.
 • 4. Vady zjištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Zákazník je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá dodavateli zprávu o vadách služby bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 1 a odst. 4 tohoto článku, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.
 • 5. Uplynutím lhůty 3 dnů od dodání služby je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady.
 • 6. Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 3 dnů od poskytnutí služby. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole dodané služby, musí být neprodleně písemně oznámeny dodavateli, jakmile budou zjevné. Zákazník se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas.
 • 7. Neposkytne-li zákazník dodavateli neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách a neposkytne-li neprodleně věci související s reklamovanou službou k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění.
 • 8. Při oprávněném a včasném uplatnění práva z vadného plnění přísluší zákazníkovi práva z vad dle zákonných předpisů, tedy při podstatném porušení smlouvy právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy a při nepodstatném porušení smlouvy právo na slevu či opravu, avšak s následujícím omezením:
  • a) Je-li služba vadná, omezují se nároky zákazníka v případě vad nejprve na právo na dodatečné plnění. To neplatí, pokud dodatečné plnění pro zákazníka objektivně není přijatelné. Právo volby mezi dodatečnou opravou či dodatečnou dodávkou přísluší dodavateli. Je-li dodatečné plnění dvakrát chybné nebo odepře-li jej dodavatel, má zákazník právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  • b) Právo odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi nepřísluší, pokud nedošlo k podstatnému porušení smlouvy.
  • c) Ohledně nároků na náhradu újmy platí, že zákazník je oprávněn pouze k náhradě újmy, kterou mu dodavatel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
C. Místo a způsob uplatnění reklamace
 • 1. Zákazník může uplatnit reklamaci e-mailem na adresu: podpora@onlineposilovna.cz nebo písemně u dodavatele.

VI. Odstoupení od smlouvy zákazníkem – spotřebitelem

 • 1. S ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, má zákazník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí služby. Toto právo však nemá u již poskytnuté služby, jestliže byla tato splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 • 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat dodavatele na adrese OWNLIMIT s.r.o., Braunerova 563/7, Libeň, 180 00, Praha 8, případně emailem na adresu podpora@onlineposilovna.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Dodavatel zašle zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 • 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku.
 • 4. Pokud zákazník platně odstoupí od kupní smlouvy, dodavatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel v souvislosti s koupí služby od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání. Platby budou dodavatelem vráceny na bankovní účet zákazníka, jehož identifikaci je zákazník povinen dodavateli sdělit.
 • 5. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

  „Oznámení o odstoupení od smlouvy
  Adresát: OWNLIMIT s.r.o., IČ: 24167347, se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00, Praha 8,
  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu této služby, č. objednávky .. .. .. ..
  Datum objednání/datum obdržení: .. .. .. ../.. .. .. ..
  Jméno a příjmení spotřebitele: .. .. .. ..
  Adresa spotřebitele: .. .. .. ..
  Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): .. .. .. ..
  Datum: .. .. .. ..“

VII. Ochrana osobních údajů zákazníka

 • 1. Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.
 • 2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem dodavatel nakládá s osobními údaji zákazníka, jaké informace o zákazníkovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
 • 3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů dodavatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

VIII. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

 • 1. Zákazník, jenž je spotřebitelem, je oprávněn se v případě, že se domnívá, že je jednáním dodavatele poškozen, se svou stížností/žádostí obrátit na emailovou adresu podpora@onlineposilovna.cz.
 • 2. Pokud se vzniklý spor nepodaří vyřešit přímo jednáním mezi dodavatelem a zákazníkem, na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 • 3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem, je Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 • 4. U České obchodní inspekce má zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 • 5. Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • 6. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Tímto způsobem může návrh podat jen zákazník žijící v EU.
 • 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 • 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 • 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 • 10. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

IX. Jiná ujednání

 • 1. Události způsobené vyšší mocí opravňují dodavatele posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, záplavy, občanské nepokoje, válka, destrukce zařízení, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.
 • 2. Právo na odstoupení od smlouvy
  • a) Je-li zákazník v prodlení s plněním ze smlouvy, má dodavatel právo zákazníkovi stanovit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů a po marném uplynutí lhůty odstoupit od smlouvy či odstoupit od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty, přičemž rovněž má právo požadovat náhradu újmy z důvodu nesplnění povinnosti. Totéž platí, pokud je zákazník v prodlení s plněním ze smlouvy pouze částečně.
  • b) Případy vyšší moci (nepředvídané, dodavatelem nezaviněné okolnosti a události, kterým nebylo možno zabránit péčí řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky při přepravě, nedostatek surovin, úřední opatření) přerušují po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich působení povinnost dodání, i pokud již je dodavatel v prodlení s dodávkou.
  • c) Pokud dodavatel uzavřel subdodavatelskou smlouvu, platí dodavatelem uvedené termíny dodání s výhradou včasného a řádného splnění subdodavatelského závazku.
  • d) V případech uvedených v písm. b) tohoto bodu má dodavatel právo odstoupit od smlouvy, či plnit později, pokud zákazníka neprodleně informuje o tom, že nastal případ vyšší moci, a v případech uvedených v písm. c) tohoto bodu má dodavatel právo odstoupit od smlouvy či plnit později, pokud plnění neuskuteční včas či řádně z důvodu zpoždění subdodavatele.
  • e) Došlo-li v důsledku technické chyby na webovém rozhraní k uvedení chybné ceny služby.
 • 3. Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení
  • a) Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, nese dodavatel odpovědnost za újmu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného způsobení újmy či hrubé nedbalosti. Odpovědnost dodavatele se nevztahuje - kromě případu úmyslného jednání - na takovou újmu, kterou nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat, nebo na kterou je zákazník pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
  • b) Podle předpisů o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku odpovídá dodavatel neomezeně za újmu způsobenou úmyslně, při úmyslném zamlčení vad, za újmu způsobenou hrubou nedbalostí při plnění zásadní smluvní povinnosti.
  • c) Dojde-li k porušení povinnosti, které dodavatel nezpůsobil, a které nepředstavuje vadu služby, nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

 • 1. Zákazník na sebe odesláním objednávky přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 2. Odesláním objednávky zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP, přičemž disponuje veškerými informacemi, které ke koupi a užití služby potřebuje. Na tyto VOP je zákazník dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Rovněž prohlašuje, že v případě, že měl ke službě dotazy, tyto byly zodpovězeny k jeho spokojenosti a je mu známo, jakou službu si kupuje. Převzetím služby (jakoukoliv oprávněnou osobou) zákazník prohlašuje, že služba byla dodána úplná, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání služby a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání služby jako je mj. návod k použití služby. Zejména byl seznámen se zásadami správného zacházení a užívání.
 • 3. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání dle čl. I. těchto VOP a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k zobrazení na webových stránkách www.onlineposilovna.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkovi. Tyto VOP jsou rovněž přiloženy v e-mailu, kterým je zákazníkovi poskytnuta služba dodavatelem.
 • 4. Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese podpora@onlineposilovna.cz nebo telefonním kontaktem, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel rovněž může být kontaktován na telefonní lince + 420 722 920 191.
 • 5. Znění těchto VOP může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 • 6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 7. Na smluvní vztah uzavřený mezi stranami na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení §§ 557, 1765, 1766, 1793, 1794, 1799, 1800, 1977-1979, 1998-2000 zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 8. V případě, že je služba zasílána do zahraničí, je místem plnění ze strany dodavatele sídlo dodavatele.
 • 9. Těmito VOP není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne jejich zveřejnění.

V Praze dne 20. 4. 2019

OWNLIMIT s.r.o.