Obchodní podmínky

 • I .Úvodní ustanovení
  • 1. OWNLIMIT s.r.o. provozuje a spravuje sportovní portál na stránce www.onlineposilovna.cz a další související subdomény. OWNLIMIT s.r.o. pronajímá webové stránky a s nimi souvisejících služby dalším fyzickým i právnickým osobám (dále jen „Zákazníci nebo uživatel“), kteří mají pomocí onlineposilovna.cz možnost propagovat svoje služby a komunikovat s uživateli. Služba vytváří prostor pro setkání nabídky a poptávky po službách sportovních instruktorů, trenérů, lektorů a cvičitelů tím, že bude poskytovat prostor na jejich profesionální prezentaci, a zájemcům o tyto služby zdroj informací pro rozhodování a cestu pro jejich kontaktování.
  • 2. Další službou je sestavení Vašeho osobního jídelníčku a cvičebního plánu, a to na určité časové období. Sestavení jídelníčku a cvičebního plánuje zpoplatněno dle aktuálního ceníku dostupného na webovém rozhraní.
  • 3. Podmínky upravují práva a povinnosti osob užívajících portálu onlineposilovna (dále jen „Uživatel“) při vstupu na jeho webové stránky a jejich další používání včetně souvisejících právních vztahů.
  • 4. Uživatel bere na vědomí, že použití námi sestaveného jídelníčku a cvičebního plánu závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotního stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy i pohybové aktivity by měli být konzultovány s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.
  • 5. Uživatel je povinen vyplnit všechny údaje při objednaní pravdivě, zejména svůj zdravotní stav, alergie, netoleranci na některé potraviny čí užívání nestandartních nebo zakázaných látek a nezamlčet nic co by mohlo mít vliv na jeho zdraví.
  • 6. Uživatel vstupem na webové stránky onlineposilovna potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit. V opačném případě nemá právo obsah webových stránek onlineposilovna užívat.
  • 6. Onlineposilovna může znění podmínek jednostranně upravovat nebo doplňovat. Uživatele o změně Podmínek portálu onlineposilovna informuje jejich aktualizací v tomto dokumentu. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na onlineposilovna.cz
 • II. Použití portálu onlineposilovna
  • 1. Přístup na webové stránky onlineposilovna a jejich používání je bezplatné. Uživatel nese náklady, které mu vzniknou s realizací vstupu a používání onlineposilovna (např. náklady na připojení k internetu).
  • 2. Onlineposilovna není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Zákazníkem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z jimi uzavřené smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli v souvislosti se smlouvu se Zákazníkem.
  • 3. Onlineposilovna pronajímá (část služeb bezplatně, část jako placené služby) svůj portál Zákazníkům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu zveřejňovaných Zákazníky. Onlineposilovna neodpovídá za jejich úplnost, přesnost nebo pravdivost, ani za případné jednání s cílem poškodit konkurenční zákazníky nekalým způsobem.
  • 4. Zákazník musí skutečně existovat.
  • 5. Všechna pravidla vztahující se na Uživatele platí nerozdílně i pro Zákazníky, pokud není řečeno jinak. V případě zmínění Uživatele a nezmínění Zákazníka se označení Uživatel vztahuje i na Zákazníka.
  • 6. Onlineposilovna si vyhrazuje právo určit způsob prezentace Zákazníků včetně jejich třídění a vyhledávání.
  • 7. OWNLIMIT s.r.o.neručí za nepřerušenou dostupnost webových stránek onlineposilovna, ani za nezávadnost a bezpečnost portálu. Neručí za případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu, počítačovými viry, ztrátou dat nebo neoprávněného přístupu k datům na portálu.
  • 8. Některé odkazy z webových stránek onlineposilovna vedou na webové stránky třetích stran.
  • 9. Onlineposilovna si vyhrazuje právo kdykoli omezit či ukončit přístup Uživatele nebo Zákazníka na webové stránky onlineposilovna v případě shledání opodstatněných důvodů k takové akci.
  • 10. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu, která může vzniknout neoprávněným zásahem Uživatele do webových stránek onlineposilovna či systému, který realizuje přenos ze onlineposilovna třetím osobám.
 • III. Ochrana osobních údajů
  • 1. OWNLIMIT s.r.o. zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou smlouvu se Zákazníkem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Zákazníků.
  • 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů. Údaje povinné pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou.
  • 4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů onlineposilovna pro účely realizace služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
  • 5. Uživatel a Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat onlineposilovna o změně ve svých Osobních údajích.
  • 6. Zpracováním osobních údajů může onlineposilovna, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  • 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  • 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k onlineposilovna odvolat písemným oznámením doručeným na adresu OWNLIMIT s.r.o..
  • 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že onlineposilovna nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou v rozporu se zákonem, může požádat onlineposilovna o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu onlineposilovna povinen tuto informaci předat. Onlineposilovna má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami onlineposilovna a Zákazníkům na elektronickou adresu, fyzickou adresu nebo telefon uvedený při registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení onlineposilovna na tuto adresu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel a Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 • III. a) Získávání informací
  • 1. Část obsahu portálu onlineposilovna je veřejně přístupná bez nutnosti zadávat osobní údaje. Na některých stránkách vás můžeme požádat o některé osobní informace, abychom vám mohli poskytnout služby, které požadujete. Mezi tyto osobní údaje může patřit jméno a příjmení, datum narození, email, telefon, bydliště, a případně některé další informace. Povinné údaje poznáte podle označení hvězdičkou. Žádné z těchto údajů zadávat nemusíte, jsou získány na základě vaší dobrovolnosti, nicméně bez nich vám nemůžeme poskytnout službu, která je vyžaduje.
 • III. b) Použití informací
  • 1. Vaše údaje používáme pro dodání služeb, které požadujete, a k dalším službám, které nabízíme jak vám, tak ostatním uživatelům portálu. S poskytnutými údaji nakládáme v rozsahu nezbytném k provozování tohoto portálu, včetně jejich archivace, správy a zpřístupňování veřejnosti.
 • III. c) Závazek ochrany osobních údajů
  • 1. Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a zamezit jejich zneužívání. Respektujeme zákonná pravidla, která upravují nakládání s osobními údaji.
 • IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • 5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit? Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy lze zaslat na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
  • 5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky? Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.
  • 5.3. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali? V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat. Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
  • 5.4. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy? V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, jestliže služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.
  • 5.5. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my? Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.3 těchto obchodních podmínek); • službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout; • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním; • v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.
 • IV. Autorská práva
  • 1. OWNLIMIT s.r.o. je vlastníkem webových stránek www.onlineposilovna.cz a dalších subdomén.
  • 2. Portál onlineposilovna je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. OWNLIMIT vykonává veškerá majetková práva vztahující se k webovým stránkám onlineposilovna.
  • 3. Obsah Portálu onlineposilovna nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil OWNLIMIT předem souhlas.
 • V. Práva a povinnosti Uživatele
  • 1. Uživatel vůči onlineposilovna prohlašuje a zaručuje, že:
  • 1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  • 2. veškeré údaje, které poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • 3. se před zahájením užívání důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  • 4. bude používat ne z více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má onlineposilovna právo tyto účty zablokovat a smazat.
  • 2. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva onlineposilovna i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  • 1. užívat onlineposilovna v rozporu s těmito Podmínkami,
  • 2. komerčně užívat kterékoli části onlineposilovna způsobem způsobilým poškodit onlineposilovna a/nebo Zákazníky,
  • 3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  • 4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webových stránek, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data onlineposilovna,
  • 5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz onlineposilovna. Portál onlineposilovna je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo onlineposilovna a který je v souladu s jeho určením.
  • 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  • 1. nebude používat onlineposilovna, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  • 2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby onlineposilovna, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.
 • VI. Závěrečná ustanovení
  • 1. Všechny právní vztahy vzniklé na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami onlineposilovna se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití webových stránek realizován.
  • 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, místo takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  • 3. Tyto podmínky nabývají účinností dne